Vraagouders

Gastouderbureau Pollewop besteedt veel tijd aan haar gastouders en haar vraagouders. Zo wordt er bij de vraagouder thuis, kosteloos, een intakegesprek gehouden. Dat wordt bewust bij de ouders thuis gedaan om een goed beeld te krijgen van de vraagouders om op die manier de geschikte gastouder te vinden. De gastouders voldoen natuurlijk allemaal maar het gaat niet alleen om de eisen maar juist om dat extra gevoel. Niet voor niets is onze slogan: Thuis in huis. Uw zoon of dochter moet zich helemaal lekker voelen bij de gastouder. Omdat het hier om het gevoel gaat komen wij bij u thuis om af te tasten welke gastouder die “clickgarantie” kan geven. Daarbij is het streven om u minimaal twee gastouders aan te bieden voor een kennismaking. Uiteindelijk zal er immers altijd één de beste zijn! Net als gastouderbureau Pollewop.

Nadat er een koppeling tot stand is gekomen wordt er na ongeveer 6 weken een evaluatie gehouden, eveneens bij u thuis. Het doel van dit gesprek is kijken hoe het contact tussen u en de gastouder is en of de opvang aan uw wensen voldoet. Dit gesprek wordt herhaald na circa 3 maanden zodat wij weten dat zowel u als uw kind helemaal tevreden zijn met de gemaakte keuze.

Gastouderbureau Pollewop staat voor service en kwaliteit. Dat blijkt wel uit het feit dat Pedagoge Danielle Kerkhoff, met medewerking van uw gastouder, uw zoon of dochter jaarlijks observeert en daar een verslag van maakt. Dit verslag wordt jaarlijks met u doorgenomen en kunt u zien als een peutervolgsysteem. Als uw zoon of dochter 4 jaar wordt en klaar is voor de basisschool wordt er nog een overdrachtformulier opgemaakt door Danielle welke u op de basisschool kunt overhandigen. Natuurlijk moet het wel mogelijk zijn een goed beeld te vormen van uw zoon of dochter vandaar dat deze verslagen worden gemaakt bij kinderen die minimaal twee dagen bij een gastouder verblijven.

De rijksoverheid stelt kwaliteitseisen aan gastouderbureaus op het gebied van ouderinspraak, personeel, pedagogisch beleid, klachten, veiligheid en gezondheid en kwaliteit gastouderbureau. Het doel van het inspectierapport is:
Oordeel geven over wie wel of niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.
Aan de gemeente rapporteren in hoeverre het gastouderbureau
aan de kwaliteitseisen voldoet en advies uitbrengen.
De (toekomstige) ouders informeren over de mate waarin het gastouderbureau aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector voldoet.
Gastouderbureau Pollewop is opgenomen in het landelijk register onder nummer 904670612

Download hier het GGD inspectierapport GOB Pollewop Beverwijk